Contracthandhaving

 

De essentie van contracthandhaving is het zorgdragen voor uitvoering van opdrachten en realisering van werken conform door of namens de opdrachtgever daartoe opgestelde vraagspecificaties. Hiertoe dient de vraag transparant en volledig en het beoogde resultaat maakbaar en duurzaam te zijn gedefinieerd.

 

De wijze van contracthandhaving en de inzet van directie & toezicht (D&T) worden onder meer bepaald door de volgende factoren.

Ų      De analyse van de complexiteit van het werk is bepalend voor het uitbestedingsconcept en de te kiezen contractvorm.

Ų      De volledigheid en resultaatgerichtheid van Vraagspecificaties, op basis waarvan de aanbesteding en aannemerskeuze wordt bepaald.

Ų      De cultuur en gedragingen van contractpartijen.

Ų      De kennis, kunde en vakbekwaamheid van bij het werk betrokken partijen.

Ų      De voorwaarden en mogelijkheden om het proces te sturen: contracthandhavingstools die erop zijn gericht het werk op tijd en binnen de kosten en verlangde kwaliteit gereed te maken.

 

D&T op basis van de UAV 1989 geeft een opdrachtgever voldoende waarborg een werk binnen de opdracht te realiseren. Hierbij zijn andere factoren mede bepalend voor het succes van contracthandhaving: pro-actieve communicatie, rolvastheid van bij de uitvoering betrokken personen en partijen en het maken van SMART-afspraken. Samen met bonus- malus regelingen, stop- toets- acceptatiepunten, toetsing op naleving van kwaliteits- en beroepsgebonden certificeringen en de inzet van bevoegde gezagen zijn hiermee de ingrediėnten genoemd voor contracthandhaving.