Curriculum Vitae

M.C.M. Kormelink

Naam

M.C.M. Kormelink, (Maurits)

Geboortedatum en plaats

22 september 1961

Stad-Delden

Functie

Contracthandhaver – Directievoerder - Projectmanager

 

Samenvatting

Ų      netwerken en relaties;

Ų      contracthandhaving / directievoering van werken op het gebied van (asbest-)sloopwerken, bodemsaneringen en civiele werken;

Ų      contractbesprekingen, uitbesteding, aanbesteding en gunning, processturing en projectontwikkeling;

Ų      werken volgens prestatiebeginsel;

Ų      opstellen vraagspecificaties en contractstukken (TWo, PvE, PvA, bestekken, budgetramingen etc).

 

 

Vorige functies

1997-2005

Senior projectleider / directievoerder DHV Oost Nederland, integrale uitvoering van (asbest-)sloopwerken, bodemsaneringen en civiele werken

1988-1997

Directievoerder en milieukundig begeleider afdeling Milieu en Veiligheid, Tebodin B.V.

1985-1987

Milieukundig begeleider/uitvoerder van saneringen, De Ruiter Milieutechnologie B.V.

 

Werkervaring

2005

Directievoering Bouw- en Woonrijpmaken Vinex-wijk De Eschmarke te Enschede. Directievoering Ecologische verbindingszones Ecozone Glanerbeek en Ecopark, Eschmarke Enschede.

Contractvorming perceel 2Bodemsanering Palthe Almelo.

Directievoering sanering voormalige gasfabrieksterrein ter plaatse van Cogas te Almelo.

Opstellen vraagspecificatie en contractvorming afkoppeling Wilhelminapark Eerbeek.

Directievoering asbestgrondsanering deelplangebied Het Voortman te Roombeek, Enschede.

Projectleiding voorbereiding bodemsaneringen Voorsterpoort te Zwolle.

Projectleiding bodemonderzoek oudbouw Grolsch te Enschede.

2003-2005

Bodemsanering Palthe te Almelo. Voorbereiding en directie over bodemsanering met VOCl over grote diepte en omtrek op basis van het prestatiebeginsel. Het opstellen van documenten inzake de prekwalificatie, aanbesteding, gunning, contract waarbij met name procesgerichte omschrijvingen en tools zijn verwerkt in documenten en stukken. Communicatie naar partijen waaronder direct omwonenden.

 

2001-2005

Werkzaam als projectmanager op het gebied van (water-) bodemsanering, (asbest-) sloop en ruiming, infra- en contractmanagement. Ervaring met bodemsanering van onder meer gasfabrieksterreinen (Almelo, Hengelo, Enschede), in-situ bodemsaneringen, waterbodemsanering en directievoering op complexe werken waaronder de (asbest-) sloop en ruiming van het voormalige rampgebied te Enschede, alwaar eveneens onderzoek is verricht naar de inzet van technieken voor onderzoek naar explosieven. Voorts werkzaam op het gebied van toepassing van nieuwe contractvormen (prestatiebeginsel, UAV-GC) in de uitvoering van werken.

 

2001-2003

In opdracht van de gemeente Enschede aangesteld als Directievoerder Sloop en Ruiming van het Rampgebied gedurende de periode januari 2001 tot en met oktober 2003. Vanwege de omvang van het werk, de vele actief bij het werk betrokken partijen en instanties (waaronder een 10-tal aannemers en van de handhavende instanties met name de Arbeidsinspectie) en de zorg om de getroffen oud bewoners betrof het een uitermate complex project waarbij de communicatie een grote rol heeft gespeeld.

 

De sloop en ruiming van het rampgebied werd vooral bemoeilijkt door het veilig moeten stellen van terreindelen en panden en het op (en onder) maaiveld en het in de (vernielde) panden aanwezige hecht- en niet hechtgebonden asbest.

 

2000-2001

Uitwerken functioneel saneringsbeleid mbt Gasfabriek Enschede.

Saneren volgens prestatiebeginsel: planuitwerking, programma's van eisen, plan van nazorg, aanbestedingsconcepten en uitbesteding, contractdocumenten. Haalbaarheid saneringstechnieken, kostenopbouw en -ramingen, aanbestedingen in private sector.

 

1998-2003

Saneringsonderzoek Dellen-Wuyts Zwolle: verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen tot circa 80 m -mv. Haalbaarheid in-situ-grondwatersaneringstechnieken traject tot 10 m-mv. Flexibele Emissie Beheersing traject dieper dan 10 m-mv.

NAVOS Overijssel: uitvoeren projectmanagement: aansturing 6 bureau's en evenzovele boorbedrijven voor plaatsing van peilbuizen op circa 200 voormalige stortlocaties. Monitoring NAVOS Overijssel: opbouw bodeminformatiesysteem binnen Arcview.

 

1998-2001

Saneringsonderzoek teerput Vasse: zandwinput met zuurteer, i.s.m. Geochem Research. Projectleiding, aansturing en processturing.

 

1998 

Projectleiding opstellen grondwatermodel gemeente Almelo.

Projectleiding saneringsonderzoeken, projectleiding en directievoering bodemsanering.

 

1997 

Projectleiding saneringsonderzoeken, saneringen en integrale uitvoeringsprojecten (bedrijventerreinen te Groenlo en vm. gasfabrieksterrein te Enschede).

 

1996-1997

H.B.G.: projectmanagement en directievoering sanering voormalig terrein Smits-Neuchātel aan de Marconibaan te Nieuwegein.

 

1996 

Gasunie: milieukundige begeleiding sanering M&R-station Zuideropgaande; uitvoering grondsanering / persluchtinjectie grondwatersanering.

Gemeente Hengelo: raming sloopkosten kelders Schouwburg / raming saneringskosten voormalig terrein Hengelose Bierbrouwerij.

NAM BU-olie te Schoonebeek: raming saneringskosten WBI-installatie.

 

1993-1996

Holec Systemen en Componenten B.V.: directievoering en milieukundige begeleiding bodemsanering zgn. "Heemaf-terrein", in het centrum van Hengelo.

Opstellen omschrijvingen extra te verrichten werk, gunningscriteria, beoordeling aannemersprijzen, contractbespreking en gunning.

Afhandeling termijnstaten.

Opstellen financiėle tussen/eindafrekening en indexering van bouwstofgroepen.

 

1995 

Voormalig V&D-terrein te Hengelo: uitvoeren nader bodemonderzoek, opstellen saneringsplan en milieukundige begeleiding bodemsanering.

Regio Twente / Gasunie: milieukundige begeleiding sanering met HCH-verontreinigd perceel ter plaatse van omlegging HogeDruk-gasleiding afvalverwerkingsterrein Boeldershoek.

 

1994-1995

Opstellen diverse saneringsplannen en saneringsonderzoeken.

Opstellen diverse technische werkomschrijvingen.

Beoordelen diverse saneringsbestekken.

 

1993-1995

Nemeog B.V.: opstellen technische werkomschrijvingen; voorbereiding, aanbesteding, directie en milieukundige begeleiding sanering nieuwbouwlocaties voor OostNederland Zorgverzekeraar en ITC te Enschede.

 

1991-1993

Provincie Overijssel: milieukundig begeleider met directietaken bodemsanering gasfabrieksterrein te Hengelo (Ov.).

 

1991 

Openbaar Lichaam Afvalverwerking Friesland: projectbegeleiding en directievoering realisatie stortplaats De Wierde te Joure; projectbegeleiding saneringsgereed maken stortplaats Weperpolder te Oosterwolde.

Bodemsanering met minerale olie en gechloreerde koolwaterstoffen verontreinigd bedrijfsterrein te Emmen. Aanleg bodemluchtonttrekkingssystemen.

 

1990 

Bodemsanering bedrijfsterrein te Dordrecht.

Bodemsanering met minerale olie verontreinigd voormalig terrein Ziekenzorg te Enschede.

Bodemsanering tankstation te Spijkenisse.

 

1988-1989

Provincie Overijssel: milieukundig begeleider met directietaken bodemsanering in een woonwijk aan de Kottendijk te Enschede (gechloreerde koolwaterstoffen).

 

Van der Looy P.M. B.V. / gemeente Almelo / provincie Overijssel: milieukundig begeleider met directietaken bodemsanering gasfabrieksterrein, het voormalige Van Heek-Scholco terrein, in het centrum van Almelo.

 

1985-1987

Nederlandse Spoorwegen, Esso (sanering van olie-opslagdepots te Linne en Leeuwarden en diverse tankstations), Gewest Zuid-Kennemerland: saneringsbegeleiding, aanleg grondwatersaneringssystemen.

 

Opleiding

1984

Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School te Velp.

1980

Atheneum Twickel College te Hengelo.

Cursussen

2003

Uit- en aanbesteding verschillende contractvormen, DHV Amersfoort Intern. 

2002

Procesmanagement, DHV Amersfoort Intern. 

2000

Projectmanagement, DHV Amersfoort Intern. 

1999

Effectief Aquireren, DHV Amersfoort Intern. 

1998

Cursus "Beleidsvernieuwing Bodem" te Groningen.

1997

Cursus CAR, DHV Amersfoort Intern.

1996

Diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (Stichting Vos)

1995

Diploma VCA-certificering

1994

1986

Curus Acquisitie/projectbegeleiding

Diploma gebruik perslucht brandweer Kennemerland.

 

Talenkennis

 

Spreken

schrijven

lezen

 

Duits

Goed

goed

goed

 

Engels

Goed

goed

goed

 

Nederlands

Moedertaal